سپتامبر 25, 2018

نامه به اساتید

در مقطع دکترا یکی از اولین کارها نوشتن یک نامه به استادی است که ممکن است سوپروایزر پروژه پژوهشی شما را بپذیرد. اما استاندارد نگارش این نامه چیست و چگونه باید نوشته شود، کم تر محل توجه واقع شده است. در حالیکه در بسیار از موارد نامه های ارسالی بدون پاسخ باقی می مانند نوشتن یک نامه صحیح می تواند نظر استاد را جلب کند. در فضای آکادمیک بین المللی استاندارد های رایجی برای نگارش نامه رسمی و درخواست های این چنین وجود دارد که رعایت انها الزامی است. علاوه بر این محتوای نامه بسیار مهم است و اینکه چه موضوعی باید گفته شود و یا نباید گفته شود، نیازمند دانستن در مورد استاندارد های مکاتبه رایج دانشگاهی است.