سپتامبر 25, 2018

بیانیه هدف

اگرچه نوشتن بیانیه هدف State of Purpose کم اهمیت به نظر می رسد، ولی در واقع یکی از اولین مستنداتی است که توسط کمیسیون مربوطه بررسی می شود. هدف از خواندن این مدرک یک یا دو صفحه ای دانستن انگیزه اصلی شما و مسیری است که قرار است در حین و بعد از دوره تحصیلی طی کنید. تمپلیت های استانداری وجود داری که بر مبنای ان می توان به یک چارچوب صحیح رسید. مشخصا نوشتن یک بیانیه هدف پرونده شما را از میز کمیسیون خارج می کند و نوشتن یک بیانیه هدف خوب پرونده شما را برای بررسی بیش تر حفظ می کند.